ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਆਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ
ਪ੍ਰਿਆਸ਼ੀ
ਪਿਤਾ-ਮੁਕੇਸ਼ ਕੰਬਾਲਾ,
ਮਾਤਾ-ਬੰਦਨਾ ਚੇਚੀ
ਪਿੰਡ-ਕੰਬਾਲਾ ਬੀਤ