ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀ ਗਰਗ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ
ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ - ਪ੍ਰਾਚੀ ਗਰਗ
ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ - ਰਮੇਸ਼ ਗਰਗ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ - ਮੀਨਾ ਗਰਗ
ਚੀਮਾਂ ਮੰਡੀ