ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਮਰ 52 ਸਾਲ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਜਰਮਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਦੇ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲ਼ੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਧਵਾ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ।
0176 57376050