ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਿਤ ਅਹਿਮਦ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁਲ ਬਰੀ ਵਸੀ ਕਾਦੀਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ