ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ  ਪਾਰੂਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਨਾਮ - ਪਾਰੂਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ - ਅਮਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ - ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ
(ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ)