'ਸ੍ਰ. ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ' - ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ 'ਬੁਢਲਾਡਾ'

'ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ' ਸੂਰਮਾ,
ਲੈਕੇ 'ਕਲਗੀਧਰ' ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ।
'ਜ਼ਾਲਮਾ' ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ,
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ।
ਨੇੜੇ ਆਕੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ,
ਸਿੱਖ, ਭੇਜ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਏ ਬੁਲਾਅ।
ਹੁਕਮਨਾਮਾ 'ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ' ਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣਾਅ।
ਕਹਿੰਦਾ "ਇੱਕਠੇ ਹੋਕੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਓ!
ਦਿਉ 'ਸਰਹਿੰਦ' ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ।
ਜਿਥੇ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲ ਪਿਤਾ 'ਦਸਮੇਸ਼' ਦੇ
ਜਿਉਂਦੇ ਦਿਤੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿਣਵਾ।"
ਇਹ ਸੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ,
ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਅ।
ਸਿੰਘਾਂ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਲਈਆਂ,
ਦਿਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤਕੇ,
ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਮਾਅ।
ਫਿਰ ਜਾ 'ਸੂਬੇ' ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ
'ਬੰਦੇ' ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭੜਥੂ ਪਾ।
ਲੋਕੋ! ਜਾਨੋ ਮਾਰ 'ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ' ਨੂੰ,
ਦਿੱਤਾ ਦਰਖਤ ਉਤੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਅ ।
ਗਿਰਝਾਂ ਨੇ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਖਾਧਿਆ,
ਮੇਜਰ,ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਐਸੀ ਸਜਾ।

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ 'ਬੁਢਲਾਡਾ'
94176 42327