'ਨੀਚ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਾਥੀ' - ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ 'ਬੁਢਲਾਡਾ'

ਜਨਾਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ,
ਝੰਡਾ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਡਿਆ ਸੀ।
ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ,  
ਪ੍ਰਚਲਤ ਰੱਬਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ  ਛੱਡਿਆ ਸੀ।
ਬਿੱਪਰਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ,
ਪਖੰਡ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਜਿਆ ਸੀ।
ਨੀਚ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਾਥੀ,
ਨਾਨਕ 'ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ' ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜਿਆ ਸੀ।
ਮੇਜਰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਵਲੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਟਲਿਆ,
'ਬਾਬਰ' ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਗੱਜਿਆ ਸੀ।

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ 'ਬੁਢਲਾਡਾ'
94176 42337

25 Nov. 2018