ਬੋਲੀਆਂ - ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ 'ਬੁਢਲਾਡਾ'

'ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆ'
ਪਾਲਾ....ਪਾਲਾ....ਪਾਲਾ
'ਕੋਕਿਆਂ' ਵਾਲੀ 'ਡਾਂਗ' ਵਰਗੀ,
ਚੱਲ ਉੱਠਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਲਾ।
ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਲੌਂਗ-ਲੈਚੀਆਂ,
ਇਕ ਟੁਕੜਾ 'ਆਦੇ' ਦਾ ਪਾ ਲਾ।
ਠੰਡ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚਲਦਾ,
ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ
ਬਚ ਆਪ, ਨਾਲੈ ਸੱਜਣ ਬਚਾ ਲਾ
ਠੰਢ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚਲਦਾ।

ਬਈ ਠੰਢ-ਠੰਢ ਕੀ ਲਾਈ ਸੱਜਣੋ!
ਕਿਉਂ ਠੰਢ ਤੋਂ ਡਰਦੇ?
ਠੰਢ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗਦੀ,
ਕੰਮ ਕਾਰ ਜੋ ਕਰਦੇ।
ਠੰਢ ਦਲੇਰਾਂ ਦੇ,
ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਜੇ।
ਠੰਢ ਦਲੇਰਾਂ ਦੇ.......।

ਬੁੱਢੇ-ਠੇਰਿਆਂ, ਕਮਜੋਰਾਂ ਲਈ,
ਠੰਢ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਕੇ ਆਉਂਦੀ।
ਤਰਸ ਕਰੇ ਨਾ ਭੋਰਾ ਚੰਦਰੀ,
ਜਾਨ ਬੜਾ ਤੜਫਾਉਂਦੀ।
ਠੰਢ ਕੜਾਕੇ ਦੀ,
ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਉਂਦੀ
ਠੰਢ ਕੜਾਕੇ ਦੀ......।

ਠੰਢ ਜੀਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਜੇ ਚੰਦਰੀ,
ਕਾਬਾਂ ਦੀ ਚੜਾ ਜੀ।
ਖੰਡ, ਜੁਕਾਮ, ਨਜਲਾ,ਛਿੱਕਾਂ
ਦਿੰਦੀ ਤਾਪ ਚੜਾ ਜੀ।
ਇਹਤੋਂ ਰੱਖ ਦੂਰੀ,
ਹੋਊ ਫਿਰ ਬਚਾਅ ਜੀ।
ਇਹਤੋਂ ਰੱਖ ਦੂਰੀ.......।

ਠੰਢ ਠੰਢ ਜੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦਾ ਠੰਢ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ।
ਠੰਢ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਕੋਈ,
ਸੱਚ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ।
ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਤਾਂ
ਮਜਾ ਠੰਢ ਦਾ ਲੈਂਦੇ
ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਤਾਂ.......।

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ 'ਬੁਢਲਾਡਾ'
94176 42327