ਸ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਉਵਰਸੀਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੋਰਡ ਰਾਈਨ ਵੈਸਟਫਾਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਉਕਤ ਕੀਤਾ ਫੋਟੋ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਰੋ >>>