ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਲੁਬਾਣਾ ਲੜਕੇ ਲਈ ਯੋਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਸੋਹਣਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਕੱਦ-ਕਾਠ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ।  ਸਪੇਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲੀਟੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਲੜਕਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੰਬਰ 0091 87270 56020, ਸਪੇਨ ਨੰਬਰ 0034 63222 1456