ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਓੁਮਰ 24 ਸਾਲ ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ, ਇੰਡੀਆ ਅੱਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਾਰਿਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੁੰਦਰ,ਸੁਸ਼ੀਲ ਤੇ ਐਜ਼ੂਕੇਟੀਡ ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ। ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਲੜਕੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੱਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਫੁੱਟ 9 ਇੰਚ ਹੋਵੇ।
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ +49 173 6164614