ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਰਮਨ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਸੈਣੀ ਲੜਕਾ ਉਮਰ 29 ਸਾਲ,ਕੱਦ 5,8”.ਪੱੜੇ ਲਿਖੇ ਲੜਕੇ ਵਾਸਤੇ,ਸੁੰਦਰ ਸੁਸੀਂਲ ਪੱੜੀ ਲਿਖੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0049-15156153555