ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਰਮਨ ਸਿਟੀਜਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਖੱਤਰੀ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਇੰਜਨੀਅਰ (Master of Chemical Engineering) ਉਮਰ 26,3 ਸਾਲ ਕੱਦ 5’8 ਫੁੱਟ, ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਜਰਮਨ ਵਿਚ, ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿੱਖੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਪੰਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 0049 01743322203