ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਰਮਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ  ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ  ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਲੜਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ।  
Contact : 0049-15730157611