ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੈਣੀ ਸਿੱਖ ਜਰਮਨ ਸੈਟਲ ਲੜਕਾ ਉਮਰ 42 ਸਾਲ ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ । ਲੜਕੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹਨ। ਲੜਕੇ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਜਲਦੀ ਤੇ ਸਾਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:-
0049 15213042420
0049 17695474246