ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਰਮਨ ਜੰਮਪਲ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ , ਕੱਦ 5,6" ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਸੁੰਦਰ ਲਈ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਲੜਕੀ ( Wirtschaft Engineering) ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 40 ਸਾਲ ਤੋ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਜੰਮਪਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ,ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼  ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰ:-0049-1578-1680139