ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 39 ਸਾਲ , ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ 1 ਇੰਚ ਕੁਆਰਾ, ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਅਤੇ  Well Settled ਲੜਕੇ ਲਈ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਰੁਰਤ ਹੈ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ 0049 173572 3894,  0091 99140 26372