ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੋਹਣੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਬੈਲਜਿਅਮ ਸਿਟੀਜਨ ਉਮਰ 26 ਸਾਲ ਕੱਦ 5.5” ਇੰਚ  ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਲੜਕਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੱਦ 5”8 to 6” ਫੁੱਟ ਤੇ ਉਮਰ 28 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਬੈਲਜੀਅਮ, ਹੋਲੈਡ, ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -  ਵਟੱਸਐੱਪ 0032476851946 ਤੇ ਸਪੰਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।