ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ARORA ਲੜਕਾ ਉਮਰ 37 ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ ਜਿਨ੍ਹੇ Bachelor in illustration & Graphic Design ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਅਪਣਾ Tatto Artist ਦਾ ਕਰੋਬਾਰ ਹੈ  ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦਾ ਜੰਮਪਾਲ ਹੈ ਲੜਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾ ਜੋ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ । ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਯੋਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ  ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ - 0049 152028 50184