ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਰਾਮਗੱੜ੍ਹੀਆ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਮਰ 48 ਸਾਲ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਯੋਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ । ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੈ।  ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ - 0049 17664 771209