ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਰਮਨ ਜੰਮਪਲ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਕੱਦ 1,80 ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਲੜਕੇ ਲਈ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ - ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ Tel no 015222761065