ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਰਾਮਗੱੜ੍ਹੀਆ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਜਨਮ 1982 ਹੈ । ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ ਹੈ । ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਯੋਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ । ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਤਲਾਕ ਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ - +4917664771209