ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਘੁਮਾਰ ਲੜਕੀ ਉਮਰ 37 ਸਾਲ ਕੱਦ 5'7'',ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ, ਇਟਲੀ ਵਿਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਈ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,
ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ +91-9888133022, +39-3284781707.