ਸੰਪਾਦਕੀ ਬੋਰਡ

Chief Editor
Gurdish Pal Kaur Bajwa
Tel: +49 (0) 172 980 1371
email: mp@mediapunjab.com


Managing Editor
Baldev Singh Bajwa
Tel: +49 (0) 172 980 1371
email: mp@mediapunjab.com


Editor (India)
Kulbir Singh Saini
Tel:0091-98156-00810
Fax: 0091-181-4610810
email: sainiks3@gmail.com
5-E. Session Court Road Jalandhar


Editor
Kehar Sharif
Tel: +49(0)173-3546050
email: mp@mediapunjab.com


Technical Director
Parminder Singh Bains
Tel: +49(0)172-3518025
email: mp@mediapunjab.com


Advisor
Jasmin Kaur Bajwa
Tel: +49 (0) 152 537 530 23
email: mp@mediapunjab.com