ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜੰਮਪਲ਼ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ਉਮਰ 26 ਸਾਲ ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਕਨੌਲੋਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੁੰਦਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ਼ਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਵਿਆਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋੰ ਜ਼ਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ -+49 176 61650108