ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਵਨਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਨਾਮ-ਨਾਵਨਿਆ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੁਚਿਕਾ ਦੱਤ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ
ਪਿਤਾ ਦ ਨਾਮ-ਤਨੁਜ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ
      (ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਾਵਨਿਆ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ)