ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਯੁਰੋਪ ਦੀ ਜੰਮ-ਪਲ, ਜੱਟ-ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੈਟਲ, 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਯੋਗ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ
ਸੰਪਰਕ: god.bless1313@yahoo.com