ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ  ਓੁਮਰ 40 ਸਾਲ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 9 ਇੰਚ, ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੜਕੇ  ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਂ ਹੈ ।  ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਜਰਮਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕ ਹੈ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ : +49 171 2366416