ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਨਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ
ਨਾਮ - ਅਨਾਨਿਆ
ਪਿਤਾ - ਰਾਜਨ ਤਿਵਾੜੀ
ਮਾਤਾ - ਅੰਸ਼ੂ ਤਿਵਾੜੀ