ਮੀਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਤਰਕਾਰ ਹਨੀ ਕਪੂਰ ਵਲੋਂ, ਕਾਕੂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ।