ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੈਨਾ ਰੱਲ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ   🎂🎂
ਨਾਮ   ::   ਸੁਨੈਨਾ ਰੱਲ
ਪਿਤਾ  ::   ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਲ
ਮਾਤਾ  ::  ਸੁਨੀਤਾ ਰੱਲ
ਪਿੰਡ  ::  ਹੀਰਾ ਪੁਰ
ਜਲੰਧਰ