ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਨਵਰੀਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ (ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ) 

 ਜਨਮ ਦਿਨ
ਨਾਮ - ਨਵਰੀਤ
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ - ਰੀਨਾ
ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ - ਬੀ.ਕੇ.ਰੱਤੂ (ਫਗਵਾੜਾ)
ਅਦਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ (ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ)