ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਲੜਕਾ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ, ਜਰਮਨ ਸਿਟੀਜਨ, ਇੰਮਪੋਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੱਦ 5,6 (ਸਾਢੇ ਪੰਜ) ਫੁੱਟ ਹੋਵੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ +491717935794 ਤੇ ਸਪੰਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।