ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਿੱਖ ਰਾਜਪੂਤ ਜਰਮਨ (Stuttgart) ਜੰਮਪਲ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਨੇ  ਹਾਈ ਸਕੂਲ + 3 ਸਾਲ ਦੀ automotive industry ਦੀ ਪੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ (Mercedes Benz AG) ਵਿੱਚ  ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਪੰਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ +4917657671589