ਅੰਮ੍ਰਿਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ  ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ