ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਜੰਮਪਾਲ 30 ਸਾਲਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ Civil Engineer , Law ਦੀ ਵੀ ਪੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ Gothenburg University ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਪੜੀ ਲਿਖੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਤੇ ਯੌਰਪ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ  ਫੈਮਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 1992 ਤੋਂ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ  । ਲੜਕੇ ਦੀ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ । ਲੜਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪੱਤਨੀ MBBS ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ  ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹਨ।  ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ +46 70564 8715 ਤੇ ਸਪੰਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।