ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੋਹਣੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਪਾਸ ਜਰਮਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਟੀ ਹੈ। ਉਮਰ 26 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ (170cm) ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੈਚੂਲਰ ਆਫ ਆਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸੋਹਣੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ +17661558332 ਤੇ ਸਪੰਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।