ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਰਾਜਪੁਤ ਲੜਕਾ ਜਰਮਨ  ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ  ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ  ਹੈ।  ਲੜਕੇ ਲਈ ਪੜੀ ਲਿਖੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਤੇ ਯੌਰਪ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0049176-45765155 ਉਪਰ  ਸਪੰਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।