ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਰਮਨ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਕੱਦ 1,65 ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੁਸੀਲ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਸਿਟੀਜਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ।
Tel no: +4917665217748