ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੌੜ

ਜਰਮਨ ਦਾ ਜੰਮਪਾਲ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ARORA ਲੜਕਾ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਕੱਦ 1.75 ਮੀਟਰ (ਜਰਮਨ ਸਿਟੀਜਨ) ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਰਮਨ ਚ' ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਹੈ ਲਈ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ
0049 172 7295299 (ਪਿਤਾ)