ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਜਰਮਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੜਕਾ ਜਨਮ ਅਕਤੂਬਰ 1992, 5’10” ਇੰਚ,ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ,ਪਰਿਵਾਰ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5‘4“ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਰਮਨ,ਅਸਟਰੀਆ,ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ-: +4917680050933