ਵਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੋਹਣੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹਿੰਦੂ ਜਰਮਨ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ, ਉਮਰ 27 ਸਾਲ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (Steuerberater) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਤੇ ਜਰਮਨ ਸੈਟਲ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 27 ਤੋਂ 31 ਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ +4917648644150 ਤੇ ਫੋਨ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 18 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪਿੱਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।