ਆਖੇ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ - ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਂਗਟ

ਮਿਲਜੇ ਸਕੂਨ
ਤਰਲੇ ਪਾਵਾਂ
ਵਾਂਗ ਪਹਿੰਦੇ
ਉੱਡਣਾਂ ਚਾਹ ਵਾਂ
ਆਖੇ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ.........

ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਆਂਚਲ
ਜੀ ਲਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਲ
ਦੁੱਖ ਦੇਂਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਐਸੇ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂ
ਆਖੇ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ............

ਪਵਨ ਬਣ ਜਾਂ
ਨਾ ਛੂਹ ਸਕੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ
ਅਪਣੇ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ
ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ
ਆਖੇ ਜ਼ਿੰਦ ਮੇਰੀ ............

29 Jan. 2019