ਗ਼ਜ਼ਲ - ਮੁਨੀਸ਼ ਸਰਗਮ

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਐ
ਕੀਹਦਾ-ਕੀਹਦਾ ਕੰਮ ਨੀ੍ਹ ਹੋਇਆ,ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈ ਆਇਆ ਹੋਇਐ

ਇਹ ਤਾਂ ਦਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕੀ
ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ,ਏਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੂਨੇਂ ਆਇਆ ਹੋਇਐਂ

ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਏਥੇ ਜਗ ਵਿਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ
ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਜਿਸਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਇਆ ਹੋਇਐ

ਤੂੰ ਕਰਨੈਂ ! ਕਰ ਕੁਝ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਹ ਜਾ ਕੇ
ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੀਕ ਸੌ-ਸੌ ਧੱਕੇ ਖਾਕੇ ਆਇਆ ਹਇਐਂ

ਜੇਕਰ ਬਾਊ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੈਂ
ਫੇਰ ਸੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਟੰਗ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਐ

ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਇਥੇ ਸਾਰੀ ਜਿਸ-ਜਿਸਨੇ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਧੀ
ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸ-ਕਿਸਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਹੋਇਐ