ਗ਼ਜ਼ਲ - ਮੁਨੀਸ਼ ਸਰਗਮ

ਸੱਚ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਝੂਠੇ ਜਗ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਨੇ ਬਸ ਗ਼ੈਰਾਂ ਵਰਗੇ
ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰੁਲਦੇ-ਰੁਲਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਸ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੇ

ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸਿਆਪੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸੁਖਾਲ਼ੀ ਕਰਦੇ
ਯਾਰ ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਖ਼ੈਰਾਂ ਵਰਗੇ

ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਜਾਪੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ
ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਗਏ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਰਾਂ ਵਰਗੇ

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿਚਣ 'ਤੇ ਹੋਈ   
ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਏਥੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰਾਂ ਵਰਗੇ