ਇਨਸਾਨ - ਸੁਖਵੰਤ ਬਾਸੀ, ਫਰਾਂਸ

ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਭਗਵਾਨ,
ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਨਸਾਨ!

ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ,
ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਏ,
ਐਵੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀਏ ਨਾ!
ਇਨਸਾਨ ਬਣਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ,
ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ!

ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਆਸ,
ਅਕਸਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਿਰਾਸ਼!
ਕਈ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਆਸ!

ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ,
ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਹਿਸਾਸ!
ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖਾ ਦਿੰਦੇ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਧਰਵਾਸ?

ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ:
ਕਈ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ,
ਕਈ ਮੰਗਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ,
ਕਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ,
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਸ!

ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ...
ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈਏ,
ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਸੋਚ ਵੀਚਾਰ,
ਹਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨੀਏ ਨਾ!
ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਕੋਈ ਹੁਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਣਤਾਸ!

ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ, ਵੰਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ:
ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮੱਤ ਉੱਚੀ,
ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਔਗਣਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾਸ!

01 April 2019