ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ - ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ 'ਬੁਢਲਾਡਾ'

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ,
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ।
ਜਿਹਨੇ 'ਧਰਮ' ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਥੀਓ!
ਦਿਤਾ ਸਭ-ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵਾਰ।
ਦੋ ਪੁੱਤ ਹੱਥੀ ਤੋਰ ਦਿਤੇ,
ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ।
ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ,
'ਰਣ' ਵਿਚ ਫੱਟ ਖਾਕੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ।
ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਪੁੱਤ 'ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ,
ਚਿਣ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚ ਦਿਵਾਰ।
ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ,
ਤੁਰ ਗਏ ਛੱਡ ਸੰਸਾਰ।
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਸਕਿਆ ਮੁੱਖ ਨਾ,
ਨਾ ਖੁਦ੍ਹ ਕਰ ਸਕਿਆ ਦੇਹ ਸਸਕਾਰ।
ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਨਾ ਡੋਲਿਆ,
ਮੇਜਰ ਮੰਨਣੀ ਕੀ ਸੀ ਹਾਰ।
ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ,
ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ।

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ 'ਬੁਢਲਾਡਾ'
94176 42327