ਮਿਨੀ ਕਹਾਣੀ : ਸੰਤੁਲਨ - ਵਿਨੋਦ ਫ਼ਕੀਰਾ

ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਸਮੇ ਘਰ ਕੋ ਜਾਤੇ ਹੂਏ ਦੂਰ ਸੇ ਲੋਗਾਂ ਕਾ ਇੱਕਠ ਦਿਖਾਈ ਦਿਆ ਜਬ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕਰ ਦੇਖਾ ਤੋ ਏਕ ਬਾਰਹ ਤੇਰਹ ਸਾਲ ਕੀ ਲੜਕੀ ਰੱਸੀ ਪਰ ਚਲ ਕਰ ਕਰਤੱਬ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਥੀ ਕਭੀ ਵੇਹ ਸਿਰ ਪਰ ਗੜਬੀ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਸਾਇਕਲ ਕੇ ਚੱਕੇ ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ ਜਿਸੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨੀ ਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਥੇ ਔਰ ਉਸ ਕੇ ਹਾਥ ਮੇ ਏਕ ਬਾਂਸ ਥਾ ਜਿਸ ਕੇ ਸਹਾਰੇ ਵੈਹ ਆਪਨਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਨਾਏ ਚਲ ਰਹੀ ਥੀ। ਐਸੇ ਖੇਲ ਹਮ ਨੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਬਚਪਨ ਮੇਂ ਦੇਖੇ ਥੇ ਆਜ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕਰ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅਚੰਭਾ ਸਾ ਲਗਾ।  ਉਸ ਕੇ ਇਸ ਕਰਤੱਬ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਸਭੀ ਲੋਗ ਪੈਸੇ ਦੇਨੇ ਲਗੇ ਔਰ ਲੜਕੀ ਆਪਨੇ ਧਿਆਨ ਕੋ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਰੱਸੀ ਪਰ  ਚਲਤੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਕਾ ਬਾਪ ਲੋਗੋ ਦੁਆਰਾ ਦਿਯੇ ਗਏ ਪੇਸੈ ਇੱਕਠੇ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ।
    ਯੇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕਰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੂਈ ਕਿ ਯੇਹ ਲੜਕੀ ਬਚਪਨ ਸੇ ਹੀ ਆਪਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਾ ਔਰ ਘਰ ਕਾ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਗੇ ਚੱਲ ਕਰ ਇਸੇ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ ਯੇਹ ਸੋਚ ਕਰ ਮੈਨੇ ਅਪਨੇ ਕਦਮ ਘਰ ਕੀ ਔਰ ਵਧਾਨੇ ਲਗਾ। ਮੁਝੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਕੋ ਚਲਤੇ ਵੇਖ ਕਰ ਯਕਦਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜੈਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਨੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਜਰੂਰਤੋਂ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸੰਤੁਲਨ ਬਨਾਏ ਆਪਨੇ ਕਈ ਸਪਨੋ ਕੋ ਮਾਰ ਕਰ ਆਪਨੇ ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਸਭੀ ਤਮੰਨਾ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇਸ ਲੜਕੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਕੀ ਰੱਸੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਮੇ ਮੈਂ ਆਪਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਵਿਨੋਦ ਫ਼ਕੀਰਾ,ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ,
ਆਰੀਆ ਨਗਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ,
ਜਲੰਧਰ।
ਮੋ.098721 97326
vinodfaqira8@gmial.com