ਧੀ ਦੀ ਲੋਹੜੀ... - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀਲਪੁਰ

ਵਿਰਲੇ-ਟਾਂਵੇ ਲੋਕੀਂ ਸਮਝਣ,
ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ।
ਧੀ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਓ,
ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ।…

ਜੰਮਣ ਉੱਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ,
ਘਰ ਆਮਦ ਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਚੌਂਦੇ,
ਭੰਡ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਨੱਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ,
ਦਿਲ ਖੋਹਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਦਾਨ ।
ਧੀ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਓ,
ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ।...

ਲੋਹੜੀ ਉੱਤੇ ਨੇ ਪੁੱਗ੍ਹਾ ਲਾਉਂਦੇ,
ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੀਵੇ ਨੱਚਦੇ-ਗਾਉਂਦੇ,
ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਾਅ ਕਰਦੇ,
ਤੱਕ-ਤੱਕ ਲੋਕੀਂ ਹੋਣ ਹੈਰਾਨ ।
ਧੀ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਓ,
ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ।…


ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ,
'ਰੰਗੀਲਪੁਰੇ' ਵਿੱਚ ਧੀ ਸਤਿਕਾਰੋ,
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਵਣ,
ਪੁੱਤ ਬਹੁਤੇ ਕਰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ।
ਧੀ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਓ,
ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ।…

ਮੋ. 9855207071