ਤੇਰੇ ਲਈ ਨੀਦਰਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਸੱਜਣਾ - ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ

ਤੇਰੇ ਲਈ ਨੀਦਰਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਸੱਜਣਾ ,
ਪਰ ਤੂੰ  ਕਦਰਾਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਸੱਜਣਾ ।
ਤੇਰੇ  ਨਾਲੋ  ਇਹ  ਕਾਫ਼ਿਰ  ਚੰਗੇ ,
ਬੇ- ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਇਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਚੰਗੇ ,
ਮੰਗਦੇ ਨਾ ਸਾਥੋ ਪੈਰ ਘਸਾਈਆਂ ਸੱਜਣਾ ।
ਤੇਰੇ ਲਈ ................................
ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੌਜ਼ ਮਸਤੀ ਛੱਡਤੀ ,
ਸੱਜਣਾ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਛੱਡਤੀ ,
ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਜਤਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਸੱਜਣਾ ।
ਤੇਰੇ ਲਈ ................................
ਹੁਣ ਕਿਉ ਸੱਜਣਾ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ,
ਸਾਡੇ ਤੋ ਕਿਉ ਸੱਜਣਾ ਸਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ,
ਦਿੰਦਾ ਕਾਤੋ ਹੁਣ ਨਿੰਦ ਆਈਆਂ ਸੱਜਣਾ ।
ਤੇਰੇ ਲਈ ..................................
                        ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਦਰਦੀ
          ਸੰਪਰਕ ਨੰ  9855155392
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇਸ਼ਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ।